Menu
Forside
Aktiviteter
Hundetræning
Riffelskydning
Flugtskydning
Jagthornsblæsning
Bestyrelsen
Vedtægter

Antal besøg: 230025

Vedtægter for Røddingegnens Jagtforening

Vedtægter indeholder følgende punkter.

§ 1 - Navn og hjemsted § 9 - Afstemning
§ 2 - Forhold til Danmarks
Jægerforbund
§ 10 - Bestyrelsen
§ 3 - Formål og opgaver § 11 - Tegningsret
§ 4 - Optagelse § 12 - Formue og Regnskab
§ 5 - Ophør § 13 - Revision
§ 6 - Kontingent og hæftelse § 14 - Sammenslutning
§ 7 - Ordinær generalforsamling § 15 - Opløsning
§ 8 - Ekstraordinær generalforsamling § 16 - Ikrafttræden

 

Uddybende forklaring til vedtægterne.

§ 1,0 Navn og Hjemsted
§ 1,1 Foreningen navn er Røddingegnens Jagtforening.
§ 1,2 foreningens hjemsted er Rødding Kommune
   
§ 2,0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
§ 2,1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
§ 2,2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser
   
§ 3,0 Formål og opgaver
§ 3,1 Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.
   
§ 4,0 Optagelse.
§ 4,1 Foreningen kan optage enhver uberygtet person.
   
§ 5,0 Ophør
§ 5,1 udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
§ 5,2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter bestyrelsens fastsatte regler.
§ 5,3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således for at gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.
§ 5,4 Medlemsophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
   
§ 6,0 Kontingent og hæftelse
§ 6,1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
§ 6,2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere om kontingentreduktion for familie, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinær medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
§ 6,3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.
   
§ 7,0 Ordinær generalforsamling
§ 7,1 Generalforsamling har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
§ 7,2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde, senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
§ 7,3 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske i DJ´s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
§ 7,4 Dagsorden skal omfatte følgende punkter.
  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab med godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 2 revisor og 2 revisor suppleanter.
  9. Eventuel
   
§ 8,0 Ekstraordinær generalforsamling
§ 8,1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftlig over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af hvilke sager der ønskes behandlet. Efter skriftlig begæring fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen afholde ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 ugers varsel.
   
§ 9,0 Afstemninger.
§ 9,1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 9,2 Hvert medlem har en stemme.
§ 9,3 Afstemningen sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
§ 9,4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9,5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal, med mindre andet fremgår af disse vedtægter.
§ 9,6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
   
§ 10,0 Bestyrelsen
§ 10,1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen
§ 10,2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Desuden vælges 1 suppleant, der vælges for et år af gangen.
§ 10,3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Valgturnus er som følger 2-3 medlemmer pr. år.
§ 10,4 Bestyrelsen vælges af sin midte formand, kasserer, næstformand og sekretær.
§ 10,5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 af bestyrelsens medlemmer begærer dette.
§ 10,6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
   
§ 11,0 Tegningsret.
§ 11,1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
§ 11,2 Meddelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
   
§ 12,0 Formue og regnskab
§ 12,1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
§ 12,2 Regnskabsåret er kalenderåret.
   
§ 13,0 Revision.
§ 13,1 to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. §7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Valgperioden er for 1 år.
§ 13,2 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
   
§ 14,0 Sammenslutning.
§ 14,1 Generalforsamlingen kan med mindst 2 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende fælles lokalforening.
   
§ 15,0 Opløsning
§ 15,1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer, på to på hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes, med mindst en og højest to måneders mellemrum, vedtage at opløse foreningen.
§ 15,2 Foreningens eventuelle formue, skal efter at alle forpligtigelser er opflydt, forvaltes af DJ i indtil 5 år. Skiftes en ny lokalforening indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald, tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den ti naturbevarende formål.
   
§ 16,0 Ikrafttræden
§ 16,1 disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 24. november 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DANMARKS JÆGERFORBUND.